Územně analytické podklady

4. úplná aktualizace ÚAP - platná od 1.1.2017

Územně analytické podklady (ÚAP) byly zpracovány v souladu se zněním zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. ÚAP jsou zveřejněny v rozsahu a způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu se zněním § 166 stavebního zákona.

Územně analytické podklady neobsahují technickou mapu měst a obcí, technická infrastruktura je v podkladech obsažena informativně pouze pro účely územního plánování.

Data jsou zpracována v datovém modelu DMG ÚAP v.4.2 pro digitální zpracování sledovaných jevů ÚAP v GIS. Zpracovatelé datového modelu jsou Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. a ČVUT, Fakulta architektury, Laboratoř GIS (CIT-GIS).

Prázdné vrstvy datového modelu u jevů, které se na území ORP Moravské Budějovice nevyskytují, nejsou zobrazena!


Pořizovatel a zpracovatel:

Městský úřad Moravské Budějovice
nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice
Tel: 568 408 311
E-mail: podatelna@mbudejovice.cz

Platná legislativa:

Historie pořizování územně analytických podkladů

ÚAP 2008

ÚAP 2010 - první úplná aktualizace ÚAP byla pořízena k datu 31.12.2010.
ÚAP 2012 - druhá úplná aktualizace ÚAP byla pořízena k datu 31.12.2012.
ÚAP 2014 - třetí úplná aktualizace ÚAP byla pořízena k datu 31.12.2014.
ÚAP 2016 - čtvrtá úplná aktualizace ÚAP byla pořízena k datu 31.12.2016.